Ruda Śląska: Wykonanie robót dodatkowych - Termomodernizacja wraz z przebudową budynku przy ul. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Numer ogłoszenia: 259619 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348 , strona internetowa www.rudaslaska.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych - Termomodernizacja wraz z przebudową budynku przy ul. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej - Rudzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje: a) roboty przygotowawcze; b) ułożenie drenażu opaskowego wokół ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem odprowadzenia wód deszczowych i wykonaniem zasypki gruntem przepuszczalnym, c) naprawę zniszczonych schodów zewnętrznych z wykonaniem portalu przy wejściu, d) wykonanie wyburzenia odspojonego wiatrołapu po stronie zachodniej budynku z wykonaniem portalu przy wejściu; e) wymianę poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku; f) wykonanie robót elektrycznych doprowadzenie zasilania i instalacji pomp wodnych drenażu; g) roboty towarzyszące, usunięcie oraz wywóz gruzu wraz utylizacją odpadów z terenu budowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.00.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA