Ruda Śląska: Wykonanie robót dodatkowych - Termomodernizacja wraz z przebudową budynku przy ul. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej - Rudzie
Numer ogłoszenia: 268657 - 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259619 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych - Termomodernizacja wraz z przebudową budynku przy ul. Hallera 61 w Rudzie Śląskiej - Rudzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje: a) roboty przygotowawcze; b) ułożenie drenażu opaskowego wokół ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem odprowadzenia wód deszczowych i wykonaniem zasypki gruntem przepuszczalnym, c) naprawę zniszczonych schodów zewnętrznych z wykonaniem portalu przy wejściu, d) wykonanie wyburzenia odspojonego wiatrołapu po stronie zachodniej budynku z wykonaniem portalu przy wejściu; e) wymianę poziomu kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku; f) wykonanie robót elektrycznych doprowadzenie zasilania i instalacji pomp wodnych drenażu; g) roboty towarzyszące, usunięcie oraz wywóz gruzu wraz utylizacją odpadów z terenu budowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę