Ruda Śląska: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Numer ogłoszenia: 105914 - 2009; data zamieszczenia: 15.04.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65876 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżąceju dizałalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ruda Śląska. Prace obejmują:Prace terenowe: 1. Odszukanie w przypadkach uzasadnionych wznowienie punktów granicznych dzielonej nieruchomości na podstawie dokumentacji geodezyjnej, 2. Pomiar uzupełniający szczegółów sytuacyjnych stanowiących treść mapy ewidencyjnej. 3. Realizacja projektu podziału z wyznaczeniem nowych punktów granicznych. 4. Stabilizacja znaków granicznych - punkty graniczne mają mieć stabilizację trwałą kamieni granicznymi względnie trzpieniem. 5. Wskazanie granic zamawiającemu. 6. Pomiar odszukanych i nowowyznaczonych punktów granicznych. 7. Sporządzenie protokołu granicznego B. Prace obliczeniowe: 1. Obliczanie współrzędnych 2. Sporządzanie powierzchni działek ze współrzędnych wraz z kontrolą powierzchni powstałych z podziału. C. Sporządzenie dokumentów: 1. Opracowanie projektu podziału (mapa sytuacyjno- ewidencyjne z naniesionym podziałem) 2. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych i dodatku do księgi parcel i mapy uzupełniającej. Powyższą robotę należy zgłosić do Biura Geodety- Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Rudzie Śląskiej, plac Jana Pawła II 6 i wykonać według wytycznych wydanych przez ww. referat. W przypadku zbywania przez Miasto nieruchomości będącej przedmiotem podziału Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania ponownego wskazania granic przez Wykonawcę nowonabywcom nieruchomości w terminie 2 lat od uprawomocnienia się decyzji o podziale. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 46500.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomości położonej w Rudzie Śl. Wirku przy ul. 1 Maja- Karola Bytomskiego.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - - nieruchomości położonej w Rudzie Śl.- Bielszowicach przy ul. Na Piaski.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomości położonej w rudzie Śl. - Bykowinie przy zbiegu ul. ks. Augustyna Potyki - Krętej.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 4   

Nazwa: Wykonanie ostatecznych podziałow nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomości położonej przy w Rudzie Śl. - Goduli przy ul. Karola Goduli.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 5   

Nazwa: Wytkonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomości położonej w Rudzie Śl.- Kochłowicach przy ul. Wrzosowej.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 6   

Nazwa: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydz. Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomości położonej w Rudzie Śl.- Kochłowicach przy ul. Cegielnianej.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 7   

Nazwa: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydz. Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomości położonej w Rudzie Śl.- Wirku przy ul. Fryderyka Szopena.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 8   

Nazwa: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrezb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami -nieruchomości położonej w Rudzie Śl.- Bielszowicach przy ul. ks. Józefa Niedzieli.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 9   

Nazwa: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomości położonej w Rudzie ŚL. -Bielszowicach przy ul. Piernikarczyka.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 10   

Nazwa: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydz. Godpodarki Nieruchomościami - nieruchomości położonej w Rudzie ŚL. - Bykowinie przy ul. Sikorek.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 11   

Nazwa: Wykonanie ostatecznych podziałów nieruchomości dla potrzeb bieżącej działalności Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomości położonej w Rudzie Śl- Kochłowicach przy ul. Barbary.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)