Ruda Śląska: Utrzymanie koszy przyulicznych na terenie Miasta Ruda Śląska
Numer ogłoszenia: 38179 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie koszy przyulicznych na terenie Miasta Ruda Śląska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie 1448 sztuk istniejących koszy ulicznych wg stanu na miesiąc styczeń 2015 r., znajdujących się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenie wszystkich dzielnic miasta Ruda Śląska, z wyszczególnieniem następujących prac: I. Prace polegające na utrzymaniu koszy przyulicznych, znajdujących się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Ruda Śląska, obejmują: 1. Opróżnianie wszystkich koszy ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Ruda Śląska (w tym zebranie odpadów wokół koszy w odległości 1m) - w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 2000 do 600 łącznie z wywozem zanieczyszczeń na składowisko (należy uwzględnić koszty składowania), a w przypadku przepełnienia koszy dodatkowo opróżnianie poza ww. harmonogramem. 2. Opróżnianie koszy ustawionych wokół gmachów Urzędu Miasta Ruda Śląska (w tym zebranie odpadów wokół koszy w odległości 1m) - dot. Budynku A i B - pięciokrotnie w ciągu tygodnia w godzinach od 2000 do 600 łącznie z wywozem zanieczyszczeń na składowisko (należy uwzględnić koszty składowania), a w przypadku przepełnienia koszy dodatkowo opróżnianie poza ww. harmonogramem. 3. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest również do zbiórki porzuconych śmieci (luzem lub w workach) przez mieszkańców, pozostawionych wokół koszy. 4. Wyposażenie wszystkich koszy w metalowe wkłady - na bieżąco - każdy kosz, bez wyjątku, musi zawierać wkład. 5. Pełnienie nadzoru nad utrzymaniem stanu liczbowego koszy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznej inwentaryzacji koszy z wyszczególnieniem ulic oraz ilości koszy na poszczególnych ulicach. 6. Bieżące ustawianie poprzewracanych koszy - także w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej, na zgłoszenie Wydziału Zarządzania Kryzysowego lub Straży Miejskiej. 7. Przestawienie kosza w inne miejsce - wyznaczone przez Zamawiającego - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 8. Zabezpieczenie samochodu podczas opróżniania koszy. Pojazd potrzebny do opróżniania koszty powinien spełniać wymagania Dyrektywy 98/69/EC (normy dopuszczalnej emisji spalin) - co najmniej norma Euro 4. W przypadku zadeklarowania do realizacji zamówienia pojazdu z wyższą normą emisji spalin, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi tym samochodem. W przypadku awarii samochodu Wykonawca zapewni na czas jego naprawy inny samochód spełniający wymagania w zakresie normy emisji spalin Euro co najmniej takiej jak samochód, który jest zastępowany. 9. Rozstawienie na mieście nowych koszy (zakupionych przez Zamawiającego) wzdłuż ulic wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje zakup nowych koszy betonowych o pojemności 40 l i dostawienie w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2018r. 220 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł. 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: ING Bank Śląski S.A. Oddział Ruda Śląska nr: 71105012141000001001090628 Uwaga 6: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.6. lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 4. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XVI SIWZ. 5. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4. (opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków) rozdziału XII SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. 5.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w pkt. 2.2 do 2.4. rozdziału XII SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 5 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 5.2. Żądanie dokumentów jw. nastąpi w przypadku, gdy Wykonawca nie udowodni w wystarczający sposób dysponowania zasobami innego podmiotu niezbędnymi do należytego wykonania zamówienia. 5.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudaslaska.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Odpłatnie na wniosek Wykonawcy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Wydział Zamówień Publicznych (pok. 309).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2015 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II nr 6, 41-709 Ruda Śląska, Wydział Zamówień Publicznych, w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową w Biurze Obsługi Mieszkańców.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 01.05.2015 r. do 30.04.2018 r., 2. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 3. Dotyczy sekcji III.3.2) - z uwagi na opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie wymaga podania wartości wykonanych usług w wykazie wykonanych usług.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie