Ruda Śląska: Budowa chodnika łączącego ul. Czempiela z ul. Ogrodową, wraz z oświetleniem - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo oraz nadzór autorski
Numer ogłoszenia: 39049 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20541 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika łączącego ul. Czempiela z ul. Ogrodową, wraz z oświetleniem - opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo oraz nadzór autorski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1. opracowanie dokumentacji projektowej, 2. uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 3. wykonanie chodnika, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i uzyskaną Decyzją, 4. prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. Szczegółowy opis zawiera program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.23.31.40-2, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71677,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ