Ruda Śląska: Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej
Numer ogłoszenia: 44863 - 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20759 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej, w szczególności: - konserwacja i bieżące utrzymanie, - zarządzanie cmentarzami, - roboty remontowo-naprawcze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 8a-8d do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.11.11-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym położonym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ul. Kardynała Augusta Hlonda oraz budynkiem przy ul. Adama Huloka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10930,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Utrzymanie i zarządzanie dwoma cmentarzami komunalnymi położonymi w Rudzie Śląskiej- Nowy Bytom przy ul. Chorzowskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36155,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Utrzymanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym położonym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Porębskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17321,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ