Ruda Śląska: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji (2 zadania) - Zadanie 1: Przebudowa ulicy Doroszewskiego w Rudzie Śląskiej, Zadanie 2: Budowa chodnika łączącego ul. Czempiela z ul. Ogrodową, wraz z oświetleniem
Numer ogłoszenia: 82023 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59501 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji (2 zadania) - Zadanie 1: Przebudowa ulicy Doroszewskiego w Rudzie Śląskiej, Zadanie 2: Budowa chodnika łączącego ul. Czempiela z ul. Ogrodową, wraz z oświetleniem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Przebudowa ulicy Doroszewskiego w Rudzie Śląskiej oraz Budowa chodnika łączącego ul. Czempiela z ul. Ogrodową, wraz z oświetleniem. Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje usługi: inspektora nadzoru (koordynatora) w specjalności drogowej, inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.40.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Przebudowa ulicy Doroszewskiego w Rudzie Śląskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7334,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa chodnika łączącego ul. Czempiela z ul. Ogrodową, wraz z oświetleniem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2432,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ