Ruda Śląska: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Zadanie 1: Przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej Zadanie 2: Rozbudowa ulicy Dobrej Nadziei w Rudzie Śląskiej
Numer ogłoszenia: 100011 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68355 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Zadanie 1: Przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej Zadanie 2: Rozbudowa ulicy Dobrej Nadziei w Rudzie Śląskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Zadanie 1: Przebudowa ulicy Przemysłowej w Rudzie Śląskiej Zadanie 2: Rozbudowa ulicy Dobrej Nadziei w Rudzie Śląskiej Kompleksowy nadzór inwestorski, obejmuje w szczególności: - zapoznanie się z dokumentacją techniczną, - uczestnictwo w rozpoczęciu inwestycji (udokumentowanego wpisem do dziennika budowy), - nadzór nad realizacją inwestycji, - uczestnictwo w zakończeniu inwestycji - odbiorze robót (podpisanie odbioru końcowego robót), - sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, - uczestnictwo w komisjach w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Zał. Nr 7a i 7b.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.40.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Rozbudowa ulicy Dobrej Nadziei w Rudzie Śląskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10052,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ