Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 61928-2016 z dnia 2016-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski w Rudzie Śląskiej - etap I. Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje usługi: -...
Termin składania ofert: 2016-03-29

Ruda Śląska: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Kingi i ul. Na piaski w Rudzie Śląskiej - etap I
Numer ogłoszenia: 124968 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61928 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Kingi i ul. Na piaski w Rudzie Śląskiej - etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Kingi i ul. Na Piaski w Rudzie Śląskiej - etap I. Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje usługi: - inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń kanalizacyjnych (koordynator), - inspektora nadzoru w specjalności drogowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.40.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 10.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28297,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ