Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/


Ruda Śląska: Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe wraz z świadczeniem usługi wsparcia technicznego oraz uaktualnienie subskrypcji i rozbudowa oprogramowania do zarządzania siecią
Numer ogłoszenia: 93339 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe wraz z świadczeniem usługi wsparcia technicznego oraz uaktualnienie subskrypcji i rozbudowa oprogramowania do zarządzania siecią.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pakiet kontynuacji subskrypcji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Antyvirus Endpoint Security 10 do zastosowań komercyjnych w postaci 350 licencji na stanowiska końcowe (co najmniej 300 licencji na stanowiska PC i 50 licencji na serwery z możliwością bezpłatnego migrowania licencji stanowisko PC > serwer, serwer > stanowisko PC) z trwającym 24 miesiące okresem wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne musi obejmować: - aktualizację sygnatur wirusów - aktualizację oprogramowania do najnowszych wersji wydanych w okresie trwania wsparcia, - aktualizację sygnatur ataków internetowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego, w takim wypadku zastosowane rozwiązanie musi spełniać wymagania podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.10.00-0, 48.42.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2.1.do 2.4. rozdziału XII SIWZ oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudaslaska.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Odpłatnie na wniosek Wykonawcy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, III piętro, pokój 401 - Wydział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, III piętro, pokój 401 - Wydział Zamówień Publicznych.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Dotyczy sekcji II.2) Termin wykonania: dostawa do 7 dni od zawarcia umowy oraz wsparcie techniczne przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy 2. Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-4 do SIWZ).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie