Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 57491-2016 z dnia 2016-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa wyposażenia technicznego (boiska sportowego) oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 1 Maja 173 w Rudzie Śląskiej. Szczegółowy opis...
Termin składania ofert: 2016-06-08

Ruda Śląska: Przebudowa wyposażenia technicznego (boiska sportowego) oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 1 Maja 173 w Rudzie Śląskiej
Numer ogłoszenia: 118465 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57491 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wyposażenia technicznego (boiska sportowego) oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 1 Maja 173 w Rudzie Śląskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa wyposażenia technicznego (boiska sportowego) oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 1 Maja 173 w Rudzie Śląskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 7a, 7b, 8a, 8b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Przebudowa wyposażenia technicznego (boiska sportowego) przy Szkole Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 461611,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Rudzie Śląskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37777,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ