Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 113616-2016 z dnia 2016-05-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa toru rowerowego typu pumptrack usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida 10, Gwareckiej 2 i Energetyków. Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji...
Termin składania ofert: 2016-05-23

Ruda Śląska: Budowa torów rowerowych typu pumptrack w trzech lokalizacjach przy ulicach: Norwida 10, Gwareckiej 2 i Energetyków w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu
Numer ogłoszenia: 118731 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113616 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa torów rowerowych typu pumptrack w trzech lokalizacjach przy ulicach: Norwida 10, Gwareckiej 2 i Energetyków w Rudzie Śląskiej wraz z wykonaniem projektu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa toru rowerowego typu pumptrack usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Norwida 10, Gwareckiej 2 i Energetyków. Zakres prac obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, wykonanie podbudowy toru i uformowanie trasy, ułożenie nawierzchni z mieszanki bitumiczno-mineralnej, założenie zieleńców na skarpach i w obszarze objętym realizacją, montaż ławeczki, stojaka na rowery, kosza na śmieci i tablicy z regulaminem, powykonawczy operat geodezyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Budowa toru rowerowego przy ul. Norwida 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101626,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Budowa toru rowerowego przy ul. Gwareckiej 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162601,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: Budowa toru rowerowego przy ul. Energetyków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101626,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ