Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93339-2016 z dnia 2016-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pakiet kontynuacji subskrypcji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Antyvirus Endpoint Security 10 do zastosowań komercyjnych w postaci 350 licencji na stanowiska końcowe (co najmniej 300 licencji na...
Termin składania ofert: 2016-06-30

Ruda Śląska: Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe wraz z świadczeniem usługi wsparcia technicznego oraz uaktualnienie subskrypcji i rozbudowa oprogramowania do zarządzania siecią
Numer ogłoszenia: 150819 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93339 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe wraz z świadczeniem usługi wsparcia technicznego oraz uaktualnienie subskrypcji i rozbudowa oprogramowania do zarządzania siecią.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pakiet kontynuacji subskrypcji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Antyvirus Endpoint Security 10 do zastosowań komercyjnych w postaci 350 licencji na stanowiska końcowe (co najmniej 300 licencji na stanowiska PC i 50 licencji na serwery z możliwością bezpłatnego migrowania licencji stanowisko PC > serwer, serwer > stanowisko PC) z trwającym 24 miesiące okresem wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne musi obejmować: - aktualizację sygnatur wirusów - aktualizację oprogramowania do najnowszych wersji wydanych w okresie trwania wsparcia, - aktualizację sygnatur ataków internetowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego, w takim wypadku zastosowane rozwiązanie musi spełniać wymagania podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.10.00-0, 48.42.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102560,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ