Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 92387-2016 z dnia 2016-06-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia budynków Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II 6 oraz ul. Niedurnego 46 w Rudzie Śląskiej. 3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie osób wykonywał...
Termin składania ofert: 2016-06-29

Ruda Śląska: Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II 6 oraz ul. Niedurnego 46 w Rudzie Śląskiej
Numer ogłoszenia: 176119 - 2016; data zamieszczenia: 08.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92387 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II 6 oraz ul. Niedurnego 46 w Rudzie Śląskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia budynków Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II 6 oraz ul. Niedurnego 46 w Rudzie Śląskiej. 3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie osób wykonywał ochronę mienia i osób w niżej opisanych budynkach Urzędu Miasta: 1) Budynek przy placu Jana Pawła II 6 - posiada 1 portiernię, łączność telefoniczną, telewizję przemysłową oraz system alarmowy. Budynek musi być dozorowany przez jedną osobę 24 godziny na dobę. 2) Budynek przy ul. Niedurnego 46 - posiada portiernię, łączność telefoniczną, telewizję przemysłową. Budynek musi być dozorowany przez jedną osobę 24 godziny na dobę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia, tj. przynajmniej: 1) zapewniał jednolite umundurowanie osób wykonujących zadanie ochrony osób i mienia, 2) zapewniał przyjazd grupy interwencyjnej na żądanie, przy czym musi ona dysponować min. 2 osobami wyposażonymi w ustawowe środki przymusu bezpośredniego. Czas dojazdu grupy interwencyjnej do Urzędu nie może przekraczać 20 minut, 3) wyposażył osoby wykonujące zadanie ochrony osób i mienia w telefony komórkowe (2 szt. - po jednym dla osób wykonujących zadanie ochrony w każdym budynku), w celu zapewnienia stałej, szybkiej łączności. Szczegółowy zakres obowiązków związanych z realizacją zamówienia został opisany w załączniku Nr 3 do umowy, której wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 414018,97 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ