Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 83347-2016 z dnia 2016-06-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej - I etap. 1. Zakres prac pierwszego etapu przewiduje: - wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych (makroniwelacja), - wykonanie...
Termin składania ofert: 2016-07-05

Ruda Śląska: Budowa boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej - I etap
Numer ogłoszenia: 149172 - 2016; data zamieszczenia: 27.09.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83347 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej - I etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska lekkoatletycznego przy ulicy Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej - I etap. 1. Zakres prac pierwszego etapu przewiduje: - wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych (makroniwelacja), - wykonanie podbudowy i nawierzchni bieżni, bieżni rozgrzewkowej, zakól, - wykonanie podbudowy i nawierzchni płyty boiska lekkoatletycznego (nawierzchnia trawiasta), - wykonanie niezbędnych robót elektrycznych pod terenem boiska lekkoatletycznego, - wykonanie strefy bezpieczeństwa, - wykonanie kanalizacji deszczowej, - wykonanie drenażu, - wykonanie instalacji nawadniającej dla płyty boiska lekkoatletycznego, - wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 7 i 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.21.22.21-1, 45.23.24.52-5, 45.23.32.22-1, 45.11.27.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4966149,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ