Ogłoszenie nr 102520 - 2017 z dnia 2017-06-30 r.
Ruda Śląska: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 501771-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 83024-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, krajowy numer identyfikacyjny 00051584000000, ul. Plac Jana Pawła II  6, 41709   Ruda Śląska, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348, e-mail zamowienia@ruda-sl.pl
Adres strony internetowej (URL): www.rudaslaska.bip.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AP.271.52.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie: a) projektu budowlano-wykonawczego budowy i modernizacji oświetlenia, ze wszystkimi załącznikami – opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlano-wykonawczy powinien być opracowany tak, aby umożliwiał otrzymanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oświetleniowej lub Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, b) opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu, c) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zawierającej: - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), - przedmiary, - kosztorys inwestorski, d) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki wraz z wyceną drewna z wycinki w przypadku drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, e) uzyskanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oświetleniowej lub Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, f) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji, przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, g) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV: 71247000-1, 71248000-8,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT120177.78
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo ELTOM Tomasz Wilk,  ,  ul. Równoległa 7 A,  43-190,  Mikołów,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 92000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 203845.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki