Ogłoszenie nr 109293 - 2017 z dnia 2017-07-18 r.
Ruda Śląska: Dostawa specjalistycznych skanerów dokumentów A4
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 507830-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, krajowy numer identyfikacyjny 00051584000000, ul. Plac Jana Pawła II  6, 41709   Ruda Śląska, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348, e-mail zamowienia@ruda-sl.pl
Adres strony internetowej (URL): www.rudaslaska.bip.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa specjalistycznych skanerów dokumentów A4
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AP.271.56.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów komputerowych A4 – 10 sztuk. Typ skanera - automatyczny podajnik dokumentów (ADF) i szyba. Tryby skanowania- jednostronne, dwustronne (w jednym przebiegu poprzez ADF) w kolorze, skali szarości i mono. Rodzaj czujnika - 3 kolorowe przetworniki CCD ( 2 x ADF i 1 x szyba). Źródło światła - ADF przód LED, ADF tył LED, szyba LED – szybkie skanowanie bez potrzeby nagrzewania skanera. Format skanowanego dokumentu ADF: minimalny format A6 w trybie portretowym, maksymalny A4 w trybie portretowym, szyba: minimum A4. Rozdzielczość skanowania- minimum 600dpi. Prędkość skanowania strony A4 - ADF: minimalnie 40 stron na minutę w trybie jednostronnym i 80 stron na minutę w trybie dwustronnym dla min. rozdzielczości 200 i 300 dpi, szyba: maksymalnie 2s/stronę dla min. rozdzielczości 200 dpi. Pojemność podajnika ADF - minimum 70 kartek A4 o gramaturze 80g/m2 Rozdzielczość wyjściowa - 50 do 600 dpi z maksymalnym skokiem co 10dpi. sprzętowe funkcje przetwarzania obrazu prostowanie przekrzywionych dokumentów/obrazów. Funkcjonalność ultradźwiękowa - detekcja podwójnych pobrań wraz z funkcją pomijania dołączonych arkuszy, interfejs- minimum USB 2.0. Obsługa- panel LCD z funkcjami szybkiego skanowania (za pomocą przycisków). Zasilanie- 230V/50Hz. Pobór energii- max 50W. Oprogramowanie - sterowniki dla systemów 32 i 64 bitowych Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, oprogramowanie pozwalające na automatyczne dodawanie zeskanowanych dokumentów do elektronicznego obiegu dokumentów FINN 8 SQL wersja min. 8.1.11.s.25844, oprogramowanie pozwalające na zarządzanie , monitorowanie pracy oraz aktualizację oprogramowania dla wielu skanerów z jednej stacji roboczej. Oprogramowanie skanera musi umożliwiać: automatyczne wykrywanie rozmiaru strony i prostowanie, omijanie pustej strony, rozpoznawanie kierunku tekstu, automatyczne wykrywanie koloru, wygładzanie tła, usuwanie śladów perforacji, ustawienie obszaru skanowania. Specjalistyczne skanery dokumentów dostarczone do Zamawiającego muszą być nowe. Sprzęt musi być nieużywany i sprzedany poprzez oficjalny kanał dystrybucji producenta. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji poza producentem w dostarczony sprzęt przed dostawą do Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zweryfikować czy Wykonawca pozyskał sprzęt poprzez oficjalny kanał dystrybucji. W tym celu Wykonawca ma obowiązek udostępnić kontakt do lokalnego biura dystrybutora sprzętu w Polsce. Zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania usterek/awarii bezpośrednio w lokalnym oddziale serwisu producenta specjalistycznych skanerów dokumentów w Polsce, drogą telefoniczną, mailową lub innym bezpośrednim kanałem komunikacji nie wymagającym od Zamawiającego dodatkowych instalacji. Lokalny oddział serwisu producenta specjalistycznych skanerów dokumentów musi posiadać stacjonarny ogólnopolski bezpłatny lub o obniżonej płatności lub o jednakowej taryfie na całą Polskę (koszt rozmowy powinien być nie większy niż z koszt rozmowy z telefonu stacjonarnego wg taryfy Zamawiającego, na terenie Polski) numer infolinii umożliwiający zgłoszenie awarii sprzętu. Sprzęt musi być dostarczony do siedziby zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta sprzętu z nienaruszonymi plombami transportowymi producenta specjalistycznych skanerów dokumentów, w przeciwnym razie zamawiający odmówi przyjęcia sprzętu. Zamawiający zweryfikuje warunki gwarancji dostarczonego sprzętu. W celu potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z ofertą Zamawiający zastrzega sobie prawo do otwarcia opakowań celem weryfikacji dostawy w obecności przedstawiciela Dostawcy. W przypadku rozbieżności przedmiotu zamówienia z dostarczonym sprzętem Zamawiający nie odbierze dostawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 30216110-0
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT63550.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Biuro Usług Informatycznych ASPO SOFT s.c. Adam Skrzypek, Rafał Śmiejka,  ,  Al. Roździeńskiego 188 B,  40-203,  Katowice,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 64562.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55350.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64562.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki