Ogłoszenie nr 109304 - 2017 z dnia 2017-07-18 r.
Ruda Śląska: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla budowy Centrum Przesiadkowego w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Piotra Niedurnego, Dworcowej i Placu Szkolnego wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 527862-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, krajowy numer identyfikacyjny 00051584000000, ul. Plac Jana Pawła II  6, 41709   Ruda Śląska, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348, e-mail zamowienia@ruda-sl.pl
Adres strony internetowej (URL): www.rudaslaska.bip.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla budowy Centrum Przesiadkowego w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Piotra Niedurnego, Dworcowej i Placu Szkolnego wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AP.271.48.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego, budowa połączeń komunikacyjnych między strefami wg. koncepcji Centrum Przesiadkowego, wraz ze wszystkimi załącznikami – opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien być opracowany tak, aby umożliwiał otrzymanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. a) inwentaryzację zieleni w zakresie opracowania wraz z planem wyrębu, oszacowanie wartości drewna uzyskanego z wycinki oraz uzyskanie Decyzji na wycięcie drzew i krzewów b) dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), - przedmiary, - kosztorysy inwestorskie, c) uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, d) aktualizację kosztorysów inwestorskich na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane; e) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 2. Pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV: 71322000-1, 71248000-8,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy. Uzasadnienie faktyczne: W terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 26.06.2017 r. do godziny 11:00 nie wpłynęła żadna oferta.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki