Ruda Śląska: Zakup i dostawa materiałów komputerowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska
Numer ogłoszenia: 56553 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa materiałów komputerowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa materiałów komputerowych dla Urzędu Miasta Ruda Śląska. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do drukarek, zestawów konserwacyjnych, zespołów utrawalających, atramentów do drukarek, taśm czyszczących i barwiących do drukarek, pianek czyszczących, środków czyszczących do szkła, klawiatury, wtyki, kabli, myszy optycznych, płyt dvd, papieru fotometalowego, kopert, folii przeźroczystej do drukarek atramentowych, kalki, papier samoprzylepny..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.23.70.00-9, 30.23.72.00-1, 30.23.72.20-7, 30.23.72.50-6, 30.23.73.20-8, 30.23.74.10-6, 30.23.74.60-1, 30.23.73.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 451000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę