Ruda Śląska: Ochrona osób i mienia podczas 2 Ogólnopolskiego Festiwalu Wspomnień, stanowiąca zamówienie uzupełniające w ramach udzielonego zamówienia na: Ochronę osób i mienia podczas imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Numer ogłoszenia: 153646 - 2010; data zamieszczenia: 02.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia podczas 2 Ogólnopolskiego Festiwalu Wspomnień, stanowiąca zamówienie uzupełniające w ramach udzielonego zamówienia na: Ochronę osób i mienia podczas imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miasta Ruda Śląska.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ochrona osób i mienia podczas imprezy plenerowej, której organizatorem jest Urząd Miasta Ruda Śląska, pod nazwą 2 Ogólnopolski Festiwal Wspomnień; usługa stanowiąca zamówienie uzupełniające do umowy Nr UM/660/EK/243/WB-W/2010, zawartej w wyniku przeprowadzonego w trybie przetragu nieograniczonego postępowania na ochronę osób i mienia podczas imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miata Ruda Śląska.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3688,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę