Ruda Śląska: Roboty uzupełniające związane z Przebudową budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2
Numer ogłoszenia: 195037 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348 , strona internetowa www.rudaslaska.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające związane z Przebudową budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W trakcie prowadzenia prac remontowych stwierdzono potrzebę wykonania robót uzupełniających polegających na: wprowadzeniu dodatkowych elementów konstrukcji więźby dachowej, dociepleniu poddasza, wykonanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, montażu drzwi, wykonaniu instalacji hydrantowej wraz zabudową dodatkowych hydrantów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.20.00-0, 45.41.00.00-4, 45.45.31.00-8, 45.33.00.00-9, 45.42.11.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA