Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.194.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 2.194.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu obciążającej część działki gminnej nr 2275/2 zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.....na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1969/32 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Wyzolenia wraz z prawem do lokalizacji na tej nieruchomości sieci uzbrojenia terenu służącej do doprowadzenia mediów do nieruchomości władnącej nr...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy oraz określenia wzoru sprawozdania z wykonania prac i robót
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.442.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia usług w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska z dnia 26 września 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zjazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie roli Inżyniera dla projektu polegającego na zaprojektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów" współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska - Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulic 1 Maja - Tołstoja do zajazdu do budynku nr 376 przy ul. 1 Maja - roboty budowlane"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Kort tenisowy - Bielszowice: budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do tenisa ziemnego przy istniejącym kompleksie boisk w parku "Strzelnica" w Bielszowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie najmu części powierzchni holu w budynku Straży Miejskiej, należącego do Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na zainstalowanie automatu samosprzedającego napoje różnego rodzaju, słodycze, przekąski oraz zupy instant
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacę zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.47.2018 w sprawie dofinansowania działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 47.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów budowlanych dla zadania pn. "Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów", współfinansowanego ze środków NFOŚiGW w ramach działania 2.5 - poprawa jakości środowiska miejskiego Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt usługowy - punkt informacji turystycznej oraz budowa budynku usługowego - biblioteki w kolonii robotniczej Ficinus w Rudzie Śląskiej przy ul. Kubiny 24"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii przy ul. Sokolskiej 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 3.177.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii przy ul. Sokolskiej 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.177.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 3 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym piecu chlebowym tzw. piekaroku w Rudzie Śląskiej - Ruda"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja placu zabaw na terenie MP-42 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Brzozowej 2"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "wykonanie mini boiska oraz zakup ławek i urządzeń zabawowych do ogrodu przedszkolnego Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii przy ul. Sokolskiej 6 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - WNIOSEK KK-23 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.8 - zaśw. przeznaczenienieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.9 - wykreślenie z rejestruzwierząt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - WNIOSEK 7.10-DECYZJA ŚRODOWISKOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.11 - zbieranie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.12 - wytwarzanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.13 - zgł. zamiaru usunięciadrzewa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.18 - informacja o azbeście.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7-20 pozwolenie powietrze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7-21 zgloszenie powietrze.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7-22 zezwolenie na emisje gazowcieplarnianych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.23 przydomowa oczyszczalnia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.13 - zgł. zamiaru usunięciadrzewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.13 - zgł. zamiaru usunięciadrzewa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.18 - informacja o azbeście.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.20 pozwolenie powietrze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.21 zgloszenie powietrze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.22 zezwolenie na emisje gazowcieplarnianych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.8 - zaśw. przeznaczenienieruchomości-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.9 - wykreślenie z rejestruzwierząt.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.10 decyzja środowiskowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.11 - zbieranie odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.12 - wytwarzanie.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na zapytanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.7 - karta wędkarska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.7 - karta wędkarska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.6 - sprzęt do połowu ryb.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.6 - sprzęt do połowu ryb.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.5 - przetwarzanie odpadów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.5 - przetwarzanie odpadów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.3 - rejestr zwierząt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.3 - rejestr zwierząt.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.2 - psy agresywne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.2 - psy agresywne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.1 - drzewa i krzewy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.1 - drzewa i krzewy-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.78.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.0050.3.133.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.1.81.2015 z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SOR.PM.0151-199/06 z 15 maja 2006 r. w sprawie powołania "Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy" w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.73.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do typowania do brakowania dokumentacji Wydziału Dróg i Mostów przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B2-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-8.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - B1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - B3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 1.9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.4 - zmiana ogrzewania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.17 - wniosek o wydanie zezwolenia naprowadzenie działalności.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.25 - informacja o środowisku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 7.27 - pole elektromagntyczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - formularz-zwrot.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.25 - informacja o środowisku.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.27 - pole elektromagntyczne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - formularz - zwrot.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.4 - dofinansowanie systemuogrzewania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 7.17 - bezdomne zwierzęta -działalność gosp..pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert po dokonaniu poprawy omyłki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.23.2018 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór inwestora do zagospodarowania nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1. Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.12.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.9.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 6.5 - MPGM.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infratruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (KR) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kowty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 10.05.2018 r. - 13.05.2018 r. w Brennej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek - rejon ul. Zajęczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego rejon ul. Karola Bytomskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Twaruszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Kokota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący - rejon ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące - rejon ul. Szpitalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (01.06.2018)-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (01.06.2018)-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (01.06.2018)-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (01.06.2018)-2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (07.05.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (07.05.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (07.05.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (07.05.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk - 20_101.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XLV Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wydruk - 21_absolutorium.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zgoda na przetwarzanie danych osobowych - formularzwyrażenia zgody.docx"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie o nieposzlakowanej opinii -nieposzlakowana opinia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zgoda na przetwarzanie danych osobowych -oświadcz.o przetw.danych osobowych_zm.doc
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 2 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.170.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 2.169.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Na Piaski z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze sprzedażą niezabudowanej nieruchomości pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 2.169.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jakub Wyciślik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jakub Wyciślik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Wesoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Wieczorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Tobiszowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Stania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Józef Skudlik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Norbert Rózga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego - rodzochkrzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - rodzochkrzysztof.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - rodzochkrzysztof.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego - rodzochkrzysztof.pdf
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Rodzoch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Płaszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Potyrała
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - potyraładariusz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Potyrała
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Potyrała
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Piórkowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Pakuza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Pacławski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sławomir Ochliński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Kucharski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Stefania Krawczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Korek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Kołada
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Kobierski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jacek Jarocki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cecylia Gładysz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Witold Hanke
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Handler
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Cecylia Gładysz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Władysław Dryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Bp. Wilhelma Pluty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Kingi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący (cz. działki 2632/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2)- rejon ul. Piotra Skargi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący (cz. działki 2631/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2) - rejon ul. Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący (cz. działki 2632/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2)- rejon ul. Piotra Skargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o uniewaznieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Wirecka i Orzechowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja do SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja w związku z RODO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bartłomiej Jarocha
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta oświadczenia majątkowego - jarochabartłomiej korekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bartłomiej Jarocha
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bartłomiej Jarocha
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - jarochabartłomiej koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Bartłomiej Jarocha
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Wyciślik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Rybka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Woźniak-Bagińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Bereta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcela Ścieszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str.tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 3 oświadczenie - SIWZ - Zał. Nr 3oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 2 oświadczenie - SIWZ - Zał. Nr 2oświadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 1 formularz oferty - SIWZ - Zał. Nr1 formularz oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf.ogólne - SIWZ - inf.ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 5 opis przedmiotu zamówienia - SIWZ- Zał. Nr 5 opis przedmiotu zamówienia.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 4 wykaz osób - SIWZ - Zał. Nr 4wykaz osób.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 5.1 PFU cz.2 - SIWZ - Zał. Nr 5.1PFU cz.2.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 5.1 PFU cz.1 - SIWZ - Zał. Nr 5.1PFU cz.1.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 5.2. dokumenty dodatkowe - SIWZ - Zał. Nr 5.2. dokumenty dodatkowe (studium wykonalnosci, przedmiar ,kosztorys).zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - Zał. Nr 6 wz.umowy - SIWZ - Zał. Nr 6wz.umowy (kontrakt).doc"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości z przeznaczeniem pod kiosk handlowy w rej. ul. Kokotek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Szczęść Boże
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości z przeznaczeniem pod urządzenie reklamowe w rej. ul. DTŚ - Zabrzańskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Wincentego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Wincentego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości z przeznaczeniem pod parking samochodowy w rej. ul. Noworudzkiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości z przeznaczeniem pod parking samochodowy w rej. ul. Noworudzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "zał" na "zał - druk 12.1"
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wniosek o sprowadzenie zwlok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
formularze
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 12.1 - sprowadzenie zwłok.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.10 -wniosek o zaopiniowanie wstępnegoprojektu podziału nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.10 -wniosek ozaopiniowanie wstępnegoprojektu podziału nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.8 wniosek o ustalenie numeruporządkowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.9 wniosek o wydanie zaświadczenia.doc.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.10 -wniosek ozaopiniowanie wstępnegoprojektu podziału nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.11 wniosek o podział nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.12 pełnomocnictwo wraz z kaluzulą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.13 zgłoszenie zmiany adresu w operaciewraz z kaluzulą.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.14 wniosek o wyłączenie gruntów rolnychz produkcji rolniczej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.1 wniosek o wydanie wypisu-wyrysu zewidencji gruntów i budynków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.2 wniosek o udostępnienie materiałówpowiatowego zasobu geodezyjnego i katrograficznego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.3 wniosek na zgłoszenie pracgeodezyjnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 8.4 - wniosek o skoordynowanieusytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 8.6 wniosek o udostępnienie rejestru cen iwartości nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 8.7 - zgłoszenie zmian w ewidencji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.4 - dok. na naradę.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.10 - projekt podziałunieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.9 - wydanie zaświadczenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.7 - zgłoszenie zmian wewidencji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.13 - zgłoszenie zmiany adresu woperacie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.8 - ustalenie nr porządkowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.14 - wyłączenie gruntówrolnych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.12 - pełnomocnictwo.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.11 - podział nieruchomości.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 8.3 - zgłoszenie pracy geod. zzałącznikami.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Biura Geodety Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 8.2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 10.1_wniosek _opinia_wytyczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -10.2_wniosek_o_pozwolenie_konserwatorskie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -10.3oświadczenie_o_posiadaniu_tytulu_prawnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -10.4_zgłoszenie_rozpoczęcia_prac_konserwatorskich.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AZ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -10.5_oswiadczenie_kierownika_inspektora_zabytki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AZ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 10.1_wniosek _opinia_wytyczne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AZ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk10.3_oświadczenie_o_posiadaniu_tytulu_prawnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AZ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk10.5_oswiadczenie_kierownika_inspektora_zabytki.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AZ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk10.4_zgłoszenie_rozpoczęcia_prac_konserwatorskich.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AZ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk10.2_wniosek_o_pozwolenie_konserwatorskie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie do SIWZ nr 1 + odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marek Kasprzyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Paprotna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Kuberek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Furmaniuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Waćko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Czusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roman Mateja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Strączek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Patrycja Pluta-Szymajda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Małgorzata Zegan
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokali użytkowych i garaży na terenie miasta Ruda Śląska - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokali użytkowych i garaży na terenie miasta Ruda Śląska - ogłoszenie przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - czerwiec 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs pn. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs pn. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Gęsiej (dz. 1307/935) - ogłoszenie pierwszego przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Na Piaski (4946/216) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Na Piaski (4947/216) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - formularz - deklaracja śmieci.pdf
Dotyczy dokumentu:
Najem części nieruchomości przy ul. Gen. Hallera - przetarg ustny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs pn. „Wspieranie świadomego ojcostwa”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Uzyczenie Oświęcimska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Użyczenie nieruchomości przy ul. Oświęcimskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - poprawiony użyczenie - Oświęcimska.pdf"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna