Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja SIWZ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs w spr. „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogloszenie_wynik konkursu_PRZEMOC WOBECKOBIET.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości (części antresoli) przy ul. Jana Pawła II 6 - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości (części antresoli) przy ul. Jana Pawła II 6 - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem nieruchomości (części antresoli) przy ul. Jana Pawła II 6 - ogłoszenie przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Solidarności 4, 4A, 4B, 4C, 4D i 4E na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1278/15 i 1378/15"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Cegielnianej (dz.3747) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z bezdotykowej myjni zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 370 A"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Jordana (dz.3138) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Jordana (dz.3138) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie nieruchomości przy ul. Jordana (dz.3138) - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu nr 13 (ul.ks.A.Potyki) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbycie garażu nr 13 (ul.ks.A.Potyki) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zadanie nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN oraz linii kablowej nN dla zasilenia węzła przystankowego na działkach o ozn. geod. (...) położonych w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja zapisu SIWZ. Zmiana terminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - projekt wykonawczy oświetlenie -Oświetlenie 297-351.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - projekt wykonawczy - linia nN - Przebudowalinii nN 352-379.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - organizacja ruchu - 5. Organizacja ruchu380-394.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ inwentaryzacja zieleni - 6. inwentaryzacjazieleni 395-404.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - opinia geotechniczna - 7. Opiniageotechniczna 405-450.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - operat wodnoprawny - 8. Operat wodnoprawny451-481.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - wzór umowy - zał. 5 wzór umowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - projekt budowlany - 3. Projekt budowlany176-245.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - projekt wykonawczy branża drogowa - Droga246-266.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - projekt wykonawczy - kanalizacja deszczowa -Kan. deszczowa 267-296.zip"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Programy, strategie, rewitalizacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Programy miejskie.docx
Dotyczy dokumentu:
Programy, strategie, rewitalizacja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Programy - MOPS.docx
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3 program - u132 - 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12 program na 2018-2019 - u61 - 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6 program na lata 2018-2021 - u21 - 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program rozwoju pieczy zastępczej w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 program na lata 2018-2020 - u28 - 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 program na lata 2018-2020 - u29 - 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6 zmiana do programu - u30 - 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5 program na 2018 - u240 - 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "36 program na rok 2018 - u159 - 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Młodzieżowej Rady Miasta VIII Kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7 aktualizacja planu - u64 - 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6 zmiana do strategii - u54 - 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program "Ruda Śląska - Miastem Przyjaznym Niepełnosprawnym" - 2016-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "26 zmiana do programu na 2016-2020 - u55 - 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "35 sprawozdanie za rok 2016 - u56 - 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11 program na 2017-2018 - u45 - 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Miasta Ruda Śląska z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "1. program" na "1 program"

20.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz zdarzeń - lut.2018.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz zdarzeń - lut.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz zdarzeń - lut.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. J.Achtelika oraz Piastowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dzierżawa nieruchomości przy ul. J.Achtelika oraz Piastowskiej - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.28.2018 w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia dalszego przeznaczenia budynków przy ul. Powstańców 1, 1A, 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 28.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.40.2018 w sprawie latarni ulicznej przy ul. K. Makuszyńskiego 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.39.2018 w sprawie utwardzenia ul. Pięknej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.38.2018 w sprawie dokładniejszego "zamknięcia" terenu na skwerze ks. Gutsfelda przy ul. Katowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.37.2018 w sprawie remontu chodników przy ul. Słowiańskiej 2 do 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.36.2018 w sprawie dzielnicy Bielszowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.35.2018 w sprawie parkingu przy ul. Cichej w Bielszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.34.2018 w sprawie utrzymania czystości dróg w mieście
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do testu - lista AU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy - lista KD.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.33.2018 w sprawie dzików i kontroli ich populacji na terenie Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.32.2018 w sprawie naprawy oświetlenia przy ul. Pawła 1 oraz naprawy chodnika wzdłuż ul. Pawła
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.31.2018 w sprawie monitoringu przejścia podziemnego pomiędzy ul. Kędzierzyńską i Wolności w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.30.2018 w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci z tyłu nieruchomości przy ul. Magazynowej 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Ochrony Środowiska w roku 2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty za rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu* - PR.0012..1.2.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu* - PR.0012.1.2.2018.PDF
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.3.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 marca 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.2.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 20 lutego 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sIWZ - wz.umowy - SIWZ - Zał. nr 5 wz.umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ - wz.umowy - SIWZ - Zał. nr 5 wz.umowy.docx
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN oraz linii kablowej nN dla zasilenia węzła przystankowego na działkach o ozn. geod. (...) położonych w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - str.tyt - SIWZ - str. tyt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 2 oświadczenie - SIWZ - Zał. nr 2oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 1 formularz oferty - SIWZ - Zał. nr1 formularz oferty.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - inf. ogólne - SIWZ - inf. ogólne.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - opis przedmiotu zamóweinia - SIWZ - Zał. nr4 OPZ.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - zał. nr 3 oswiadczenie - SIWZ - Zał. nr 3oswiadczenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - STWIORB - SIWZ - Zał. nr 4b STWIORB.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - przedmiar robót - SIWZ - Zał. nr 4aprzedmiar.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ - dokumentacja projektowa - SIWZ - Zał. nr 4cdokumentacja projektowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. "Budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN oraz linii kablowej nN dla zasilenia węzła przystankowego na działkach o ozn. geod. (...) położonych w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - maj 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - maj 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - kwiecień 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego pn. „II Otwarty Puchar Rudy Śląskiej Dzieci i Młodzieży”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o jakości wody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w spr. „Zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wody, poprzez odtworzenie lewej skarpy koryta potoku Bielszowickiego na odcinku w km 9+765 – 10+116 w Rudzie Śląskiej, w związku z likwidacją zastoiska wodnego związanego z powstaniem niecki obniżeniowej w rejonie lewego brzegu cieku Bielszowickiego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Cypriana Norwida
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Upłynięcie terminu zgłoszenia - ul. Jana Stefana Dworaka i Czarnoleśna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść projektu - dr 72.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść projektu - dr 72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - marzec - 2018.doc"
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Czarnoleśnej 6a - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Katowickiej 45 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solnej 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Gierałtowskiego 3b - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.1.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23 stycznia 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solidarności 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Piasecznej 2 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Gierałtowskiego 3a - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Piasecznej 2 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.1.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 23 stycznia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Czarnoleśnej 6a - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Katowickiej 45 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solnej 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Najem lokalu użytkowego przy ul. Solidarności 5 - wywieszenie wykazu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia o konkursie - Ogłoszenie okonkursach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznych przedszkoli oraz publicznej placówki oświatowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść ogłoszenia o konkursie - Ogłoszenie okonkursach.pdf

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna