Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania bazy sportowej w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania bazy sportowej w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 48.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 47.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 46.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 43.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 42.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 44.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 40.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 17 czerwca 2019 r. znak SKO.OS/41.9/479/2019/4289/BL dot. uchylenia w całości zaskarżonego postanowienia Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., znak sprawy: KO.6220.1.27.2018 w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 17 czerwca 2019 r. znak SKO.OS/41.9/479/2019/4289/BL dot. uchylenia w całości zaskarżonego postanowienia Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., znak sprawy: KO.6220.1.27.2018 w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 2 lipca 2019 r. znak KO.6220.1.27.2018 dot. zawiadomienia stron postępowania o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach Postanowienia z dnia 17 czerwca 2019 r. znak SKO.OS/41.9/479/2019/4289/BL dot. uchylenia w całości zaskarżonego postanowienia Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., znak sprawy: KO.6220.1.27.2018 w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni elementów meblowych i dekoracyjnych w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Fundusz Górnośląski S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Fundusz Górnośląski S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - pozwolenia na budowę 01.06.2019 r. -30.06.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Stacja Biblioteka" (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU. 6740.2471.2019 w sprawie wydanej w dniu 28.06.2019 r. decyzji nr 413-19 o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. - SP.0050.3.212.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tramwaje Śląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - Info wybór AI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląsk na lata 2019 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja sesji Rady Maista Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęte uchwały i wydruki z głosowań - BIP.zip"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie skargi z dnia 04.04.2019 r. złożonej przez Pana xxx xxx na Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwala w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, do Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.403.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. stwierdzającego nieważność w całości uchwały nr PR.0007.78.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 780/XII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Ruda Śląska, od dnia 1 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Rudy Śląskiej, od dnia 1 września 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany Uchwał6y nr 237/XVII/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie: zmiany Aktów Założycielskich szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.10.2019 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.58.2012 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury im.Henryka Bisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwala w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych prez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 201
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.109.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.06.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Treść" na "wydruk"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść - 107.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwala w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda Śląska z tytułu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ruda Śląska wotum zaufania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Szymiec-Spyra
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - szymiec-spyraagnieszka koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Szymiec-Spyra
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie przy ul. Wolności 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy – ul. Kokotek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 10 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Stefana Żeromskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 19 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ulicy Olszynowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa strefy rekreacyjnej - "Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 21 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa strefy rekreacyjnej - "Dla każdego coś miłego do spędzania czasu wolnego - siłownia zewnętrzna, stoły, ławki, huśtawki, karuzele itp. na osiedlu Bykowina"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa placu zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami w Orzegowie przy ul. Fojkisa w Rudzie Śląskiej na działce o numerze geodezyjnym 1165/48"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę placu zabaw - Strefa aktywności "Mrówcza Górka" przy ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr: 1092/47 i 1093/47, stanowiące własność Gminy Ruda Śląska, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą KW...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu zabudowanego garażami blaszanymi przy ul. L.Tołstoja i Kempnego na m-c lipiec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec br
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec br.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garażu na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Akacjowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Akacjowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zdawalność - II kwartał 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 27.06.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanej w dniu z dnia 21.06.2019 r. decyzji nr 391-19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulicy Starej i Pawła w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.06.2019 r. o wydaniu w dniu 24.06.2019 r. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p/n.: Rozbudowa ulicy Piotra Niedurnego polegająca na budowie ścieżki rowerowej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 28.06.2019 r. o wydaniu w dniu 24.06.2019 r. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej p/n.: Rozbudowa ulicy Piotra Niedurnego polegająca na budowie ścieżki rowerowej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (30.06.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (30.06.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.06.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.06.2019).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (31.05.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (31.05.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.05.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.05.2019).pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Osiedlowa 7B/8, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic 1-go Maja i Radosnej, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu ograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic 1-go Maja i Radosnej, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu ograniczonego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic 1-go Maja i Radosnej, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu ograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.77.2019 w sprawie wyznaczenia linii parkingowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 29.04.2019 r. - odp. 77.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.74.2019 w sprawie wydzielenia zatoki dla samochodów na ul. Młyńskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 29.04.2019 r. - odp. 74.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.54.2019 w sprawie zbiornika GDDKiA w okolicach MOP A4
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 3.06.2019 r. - odp. 54 3.06.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.114.2019 w sprawie składników wynagordzeń Wiceprezydentów Miasta Ruda Śląska i ich wysokości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 114.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.107.2019 w sprawie realizacji uchwały Nr PR.0007.34.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.02.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 107.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.100.2019 w sprawie porządku w dzielnicy Halemba
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja - int. 100.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.99.2018 w sprawie ustanowienia drogi jednokierunkowej dla ul. Kościuszki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 27.05.2019 r. - odp. 99.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.101.2019 w sprawie likwidacji usterek w sali ćwiczeń w Bibliotece Publicznej w Halembie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 101.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.96.2019 w sprawie postawienia koszy na śmieci w tzw. Lasku Bolońskim oraz w okolicy gródka średniowiecznego w Bykowinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 3.06.2019 r. - odp. 96.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2019 w sprawie sposobu zgłaszania nielegalnych zrzutów ścieków do Potoku Bielszowickiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 89.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.83.2019 w sprawie naprawy ławek
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 83.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.67.2019 w sprawie remontu ul. Szpaków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.70.2019 w sprawie remontu drogi na działce 737/411 w Kochłowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 70.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.71.2019 w sprawie remontu ul. Świętochłowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 71.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.117.2019 w sprawie naprawy włazu kanalizacyjnego na ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 19.06.2019 r. - odp. 117.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.107.2019 w sprawie realizacji uchwały Nr PR.0007.34.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.02.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź - int. 107.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.101.2019 w sprawie likwidacji usterek w sali ćwiczeń w Bibliotece Publicznej w Halembie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź - int. 101.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.100.2019 w sprawie porządku w dzielnicy Halemba
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpelacja - odp. 100.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.83.2019 w sprawie naprawy ławek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź - int. 83.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.77.2019 w sprawie wyznaczenia linii parkingowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź - odp. 77.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.151.2019 w sprawie zamontowania dodatkowych kamer na terenie zrewitalizowanej hałdy "Góra Antonia" w rejonie ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej - Wirku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.150.2019 w sprawie pozbawienia mieszkańców Bielszowic możliwości skorzystania z bezpłatnej komunikacji w czasie trwania Dni Rudy Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.149.2019 w sprawie uprzątnięcia Parku Strzelnica i braku odpowiedzi na poprzednią interpelację
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.148.2019 w sprawie budowy chodników na osiedlu domków jednorodzinnych położonych obok Parku Strzelnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.147.2019 w sprawie wykoszenia trawy i usunięcia chaszczy z nasypu przy ul. Gojawiczyńskiej w Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.146.2019 w sprawie wykończenia dojazdu do Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej - Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.145.2019 w sprawie wyrównania nawierzchni ulicy Nasypowej w Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.144.2019 w sprawie koszenia trawy przy ul. Sławika w pobliżu schronu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.143.2019 w sprawie ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Korfantego, Pośpiecha i Kopalnianej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.142.2019 w sprawie naprawy wadliwego oświetlenia tramwajowego przy ul. Zabrzańskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.141.2019 w sprawie postawienia dużego kontenera na plastik przy nowym kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.140.2019 w sprawie montażu monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej nr 30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.139.2019 w sprawie natężenia ruchu ulicznego w dzielnicy Halemba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.138.2019 w sprawie miejsca parkingowego dla autobusów przy cmentarzu komunalnym w Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.137.2019 w sprawie wycięcia suchych drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.136.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na Dyrektora Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.135.2019 w sprawie zabudowy dodatkowych separatorów ruchu na linii ciągłej przy wyjeździe ze stacji Orlen na ul. Zabrzańską
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.134.2019 w sprawie stworzenia 2-minutowego postoju "Kiss & ride" przy Szkole Podstawowej Nr 18
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.133.2019 w sprawie montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej i Łukasiewicza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.132.2019 w sprawie otwarcia klas sportowych w dzielnicy Ruda dla zawodników klubu SLAVIA Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.130.2019 w sprawie wynagrodzenia zasadniczego Zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 130.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.131.2019 w sprawie wycięcia krzewów zasłaniających dojazd do ronda w Chebziu od strony DTŚ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.129.2019 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego oraz przekształcenia działki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.130.2019 w sprawie wynagrodzenia zasadniczego Zastępców Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.129.2019 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego oraz przekształcenia działki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.128.2019 w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Jana Dobrego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny nr 1 położony w Rudzie Śląskiej przy ulicy Katowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram lipiec 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.127.2019 w sprawie wiat autobusowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.126.2019 w sprawie Pomnika Czynu Powstańczego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.125.2019 w sprawie organizacji ruchu w okolicy cmentarza komunalnego w Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.124.2019 w sprawie organizacji ruchu w okolicy ul. Solidarności i Międzyblokowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.124.2019 w sprawie organizacji ruchu w okolicy ul. Solidarności i Międzyblokowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Interpelacja - odp. 124 BIP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.124.2019 w sprawie organizacji ruchu w okolicy ul. Solidarności i Międzyblokowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Interpelacja - int. 124.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.124.2019 w sprawie organizacji ruchu w okolicy ul. Solidarności i Międzyblokowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.123.2019 w sprawie przycięcia drzew przy chodniku przy ul. Kłodnickiej 62 - 68
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.122.2019 w sprawie dalszego funkcjonowania stołówki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. G. Morcinka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.121.2019 w sprawie przycięcia zieleni przy wyjeździe z ul. Gierałtowskiego na ul. Ogrodową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.120.2019 w sprawie oczyszczenia ul. Sosinki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.119.2019 w sprawie drogi rowerowej przy ul. Piłsudskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.118.2019 w sprawie remontu chodnika przy ul. Szpaków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.117.2019 w sprawie naprawy włazu kanalizacyjnego na ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.116.2019 w sprawie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Niebieskie Dachy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.115.2019 w sprawie wycofania z użytku w Urzędzie Miasta Ruda Śląska butelek plastikowych oraz naczyń jednorazowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Druk 2.5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze SO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Druk 2.5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - bilans skonsolidowany 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 7C/3, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Olszynowej 7B/26, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 390-19 dla inwestycji pn.: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych przy ulicy Obrońców Westerplatte i Lecha w Rudzie Śląskiej – Wirku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: „Zlewnia Barbara – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienia nadzoru autorskiego”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 322/41, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Kultury i Kultury Fizycznej (EK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista1 EK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Kultury i Kultury Fizycznej (EK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista AI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji (AI)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM) )
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista AM.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Geodety Miasta (AM) )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_23_maja_do_26_czerwca_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna