Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Paweł Ciepliński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Ciepliński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego - cieplińskipaweł korekta .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2019 w sprawie udostępnienia dokumentacji dotyczącej wykonania inwestycji pn. "Likwidacja zastoiska wodnego w związku z powstaniem niecki obniżeniowej w rejonie lewego brzegu cieku Bielszowickiego na O.G. KWK Ruda Ruch Pokój z tytułu usuwania szkód górniczych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 94.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.95.2019 w sprawie postawienia wiat przystankowych w Bykowinie i Kochłowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 95.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.68.2019 w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 24.04.2019 r. - odp. 68.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.41.2019 w sprawie zamontowania podjazdu dla wózków na dworcu PKP w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 24.04.2019 r. - odp. 41.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - sprawozdanie_strategia_do_2030_za_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Cerlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik korekta do oświadczenia majątkowego - płaczekbeata korekta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - sprawozdanie_strategia_do_2030_za_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Sprawozdanie GPR_za_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie bieżące tras rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdzialami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdzialami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Jenostki Realizującej Projekt pn "Zagospodrowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Jenostki Realizującej Projekt pn "Zagospodrowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Jenostki Realizującej Projekt pn "Zagospodrowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP II"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Jenostki Realizującej Projekt pn "Zagospodrowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP I"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.66.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie dla koła łowieckiego "CIETRZEW"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Bożena Stefaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (załącznik nr 1 do Zarządzenia SP.0050.2.99.2019 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 kwietnia 2019 roku pod nazwą: "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.93.2019 w sprawie uprzątnięcia terenu wzdłuż ul. Gwareckiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 93.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.96.2019 w sprawie postawienia koszy na śmieci w tzw. Lasku Bolońskim oraz w okolicy gródka średniowiecznego w Bykowinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 96.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Kuberek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Guziel
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Guziel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Roman Dymek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Kuźnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Sroka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Kaczyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór KSP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Kaszubska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. Halembska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Trzciński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Sieja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.86.2019 w sprawie remontu wiaty przystankowej oraz demontażu byłego kiosku ruchu - na przystanku tramwajowym Ruda Śląska - Inkubator przy ul. K. Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 18.04.2019 r. - odp. 86.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2019 w sprawie stworzenia łąk kwietnych wzdłuż ul. Oświęcimskiej i Piłsudskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 18.04.2019 r. - odp. 55.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.99.2019 w sprawie włączenia do sieci monitoringu miejskiego nowo oddanego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 99.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.97.2019 w sprawie wymiany słupów oświetleniowych przy ul. H. Wieniawskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 97.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.98.2019 w sprawie zabudowy lustra w okolicy wyjazdu z ul. Kolistej na ul. Pokoju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 98.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja sprawy z 2017 roku – Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 9 kwietnia 2019 r. znak WE.6251.1.2016.KM (Lp. 25/2019) dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Prezydenta Miasta Zabrze Decyzji Nr E/9-2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wobec Bogota Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja sprawy z 2017 roku – Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 9 kwietnia 2019 r. znak WE.6251.1.2016.KM (Lp. 25/2019) dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Prezydenta Miasta Zabrze Decyzji Nr E/9-2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wobec Bogota Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13 (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Bożena Kurpanik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kurpanik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klaudiusz Woźnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Gryga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Koźlik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 7 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Ruda Śląska, od dnia 1 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Rudy Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.3.2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 21.03.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7.03.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.3.2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 21.03.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7.03.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1.18.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.18.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna