Prezydent Miasta Ruda Śląska

Grażyna Dziedzic
 


 

 • telefon: 32-248-71-88, 32-244-90-00 do 10  wew. 1140
 • fax: 32-248-74-32
 • e-mail: prezydent@ruda-sl.pl

Osoby, które chcą osobiście spotkać się z Prezydent Miasta proszone są o uzgodnienie (osobiste lub telefoniczne) terminu w sekretariacie - pok. 114, pierwsze piętro budynku A, przy placu Jana Pawła II 6, w godzinach pracy Urzędu.

Prezydent Miasta przyjmuje strony w każdą środę w godz. od 10:00 do 12:00, oraz w każdy czwartek w godz. od 16:00 do 18:00.

Ponadto w drugi wtorek miesiąca wyznaczony Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców w ramach skarg i wniosków w godzinach od 16:00 do 17:00.

Harmonogram urzędowania wyznaczonych Zastępców Prezydenta Miasta przedstawia się następująco:

14.01.2020 r.  (wtorek)  - od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych,

11.02.2020 r.  (wtorek) - od 16:00 do 17:00  - Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego,

10.03.2020 r. (wtorek) - od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej,

14.04.2020 r. (wtorek) - od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych,

12.05.2020 r. (wtorek) - od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego,

09.06.2020 r. (wtorek) – od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej,

14.07.2020 r. (wtorek) - od 16:00 do 17:00  - Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych,

11.08.2020 r. (wtorek) - od 16:00 do 17:00  - Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego,

08.09.2020 r. (wtorek) - od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej,

13.10.2020 r. (wtorek) - od 16:00 do 17:00  - Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych,

10.11.2020 r. (wtorek) - od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego,

8.12.2020 r. (wtorek) - od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej.


Prezydent Miasta wykonuje zadania określone przepisami prawa, a w szczególności:

 • zadania własne gminy, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz ustaw szczególnych i uchwał Rady Miasta,

 • zadania zlecone ustawowo, z zakresu administracji rządowej lub przyjęte w drodze porozumień administracyjnych, przy pomocy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

 

Urzędem Miasta kieruje Prezydent Miasta, a w czasie jego nieobecności wyznaczony Zastępca Prezydenta Miasta.

Prezydent Miasta kieruje jednoosobowo działalnością Miasta. Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu Miasta, wykonując wobec nich funkcje pracodawcy. Prowadzi politykę Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. W szczególności Prezydent Miasta wydaje decyzje administracyjne, zarządzenia, polecenia i pisma okólne oraz regulaminy wewnętrzne, a także podejmuje, zgodnie z przepisami prawa i w ramach nadanych kompetencji, wszystkie inne decyzje w sprawach Miasta. Reprezentacja Miasta wobec osób trzecich oznacza dokonywanie w jego imieniu i na jego rzecz zarówno czynności prawnych, jak i faktycznych, z zastrzeżeniem kompetencji Miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta składa oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie spraw majątkowych i niemajątkowych, a także podpisuje dokumenty w swoim imieniu, zachowując prawo udzielania upoważnień i pełnomocnictw innym osobom w zakresie przewidzianym przez prawo.

Prezydent Miasta sprawuje swoje funkcje kierownicze oraz funkcje organu administracji samorządowej pierwszej instancji w zakresie zadań własnych i zleconych - przy pomocy Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych, wyposażając ich w odpowiednie do tego pełnomocnictwa i upoważnienia.

Prezydent Miasta tworzy i rozwiązuje komórki organizacyjne Urzędu Miasta. W celu realizacji ważnych zadań doraźnych Miasta może także ustanowić pełnomocnika lub wieloosobowy zespół zadaniowy na czas określony. Tego typu doraźne rozstrzygnięcia nie wymagają zmiany Regulaminu Organizacyjnego.

Prezydent Miasta wydaje zarządzenia m.in. w sprawach wykonywania uchwał Rady Miasta, a w tym wykonywania budżetu Miasta oraz spraw finansowych Miasta, obrony cywilnej, gdzie Prezydent Miasta pełni rolę Szefa Obrony Cywilnej, spraw organizacyjnych i porządkowych dotyczących bezpośrednio Urzędu, zarządu mieniem oraz we wszystkich innych sprawach z zakresu działania Miasta Ruda Śląska.

 

Prezydent Miasta pełni nadzór bezpośredni nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta:

 

 • Kancelaria Rady Miasta

 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego

 • Biuro Prawne

 • Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

 • Wydział Audytu i Kontroli

 • Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Prezydent Miasta pełni nadzór nad prowadzeniem spraw Miasta oraz nadzór wynikający z uprawnień właściciela, udziałowca i akcjonariusza w stosunku do spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Ruda Śląska. Bespośredni nadzór pełni nad następującymi spółkami:

 • Fundusz Górnośląski S.A.

 • Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.

 • Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

 • Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 • Aquadrom Sp. z o.o.

 • Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

 • Tramwaje Śląskie S.A.

 

Prezydent Miasta odrębnym zarządzeniem wyznacza zakres nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, powierzonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:09.12.2010 18:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:22.01.2020 12:35