Komunikat z dnia 13 stycznia 2021 r.

W okresie od 9 listopada 2020 r. do odwołania Urząd Miasta Ruda Śląska będzie przyjmował interesantów w ograniczonym zakresie.

Każdą sprawę wymagającą osobistego stawiennictwa w Urzędzie będzie można załatwić po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Urzędu.

Zachęcamy Państwa do korzystania z alternatywnych form kontaktów z Urzędem (drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej - poprzez e-mail lub ePUAP). Wszystkie wnioski potrzebne do załatwienia sprawy można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Podczas wizyt w Urzędzie należy przestrzegać wymogów sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej:

 • stosować maseczki,
 • dezynfekować ręce,
 • zachowywać dystans społeczny – zarówno w biurach, jak i na korytarzach Urzędu.

W celu załatwienia spraw, które nie wymagają osobistego kontaktu, prosimy o korzystanie z prowizorycznej „skrzynki podawczej”, znajdującej się przy wejściu do budynku „A” i „B” Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Pisma wrzucane do „skrzynki podawczej” należy umieszczać w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić:

- imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,

- numer telefonu kontaktowego,

- określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.

Uwaga! Niestety, w przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki podawczej” nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania!

Poniżej przedstawiamy listę telefonów wybranych Wydziałów Urzędu Miasta oraz adresy poczty elektronicznej:

 • Biuro Obsługi Mieszkańca

Informacja ogólna - tel. 32 244 90 30, 32 244 90 31, 32 244 90 32

 • Wydział Komunikacji

- Biuro do spraw rejestracji pojazdów - tel. 32 244 90 74 

- Biuro do spraw praw jazdy - tel. 32 244 90 89

- Biuro do spraw transportu - tel. 32 244 90 73

 • Wydział Spraw Obywatelskich

- Referat ewidencji ludności - tel. 32 244 90 20

- Biuro dowodów osobistych - tel. 32 244 90 23, 32 244 90 24, 32 244 90 25

- Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej – tel. 32 244 90 26

 • Urząd Stanu Cywilnego

- Rejestracja urodzeń i zgonów - tel. 32 244 90 15

- Wydawanie odpisów - tel. 32 244 90 14

- Małżeństwa, zmiana imion i nazwisk, sprostowania aktów USC, rozwody - tel. 32 244 90 17

 • Biuro Rzecznika Konsumentów - tel. 32 244 90 11
   
 • Kancelaria Rady Miasta - tel. 32 342 36 05
   
 • Wydział Gospodarki Komunalnej - tel. 32 244 90 60, 32 244 90 62

- Referat odpadów - 32 244 90 62

 • Wydział Urbanistyki i Architektury - tel. 32 244 90 92, 32 244 90 71
   
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 32 244 90 55
   
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - Centrala Urzędu - tel. 32 244 90 00
   
 • Wydział Spraw Lokalowych - tel. 32 244 90 88, 32 244 90 86, 32 244 90 87, 32 244 90 84
   
 • Wydział Inwestycji - tel. 32 244 90 65, 32 244 90 66
   
 • Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa - tel. 32 244 90 37, 32 244 90 63, 32 244 90 38, 32 244 90 64
   
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - tel. 32 248 67 01, 32 244 90 40, 32 244 90 41
   
 • Wydział Dróg i Mostów - tel. 32 244 90 50, 32 244 90 51, 32 244 90 54
   
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - tel. 32 244 90 97
   
 • Biuro Geodety Miasta - tel. 32 244 90 75, 32 244 90 78
   
 • Wydział Budżetu Miasta - tel. 32 244 90 39, 32 244 90 45
   
 • Wydział Finansowo – Księgowy - tel. 32 244 90 82, 32 244 90 79
   
 • Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - tel. 32 244 90 43
   
 • Wydział Oświaty -  tel. 32 344 06 10, 32 344 06 20
   
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego - tel. 32 342 32 45, 32 342 32 46
   
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 800 158 800
   
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta - tel. 32 244 90 46, 32 244 90 96
   
 • Wydział Egzekucji Administracyjnej - tel. 32 244 90 81
   
 • Wydział Zamówień Publicznych - tel. 32 244 90 94
   
 • Straż Miejska - tel. 32 342 30 60
   
 • Straż Miejska Alarmowy Interwencyjny - tel. 986

 

Kancelaria Urzędu Miasta – um_ko@ruda-sl.pl

Kancelaria Rady Miasta - rada@ruda-sl.pl

Wydział Kadr - um_kadry@ruda-sl.pl

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta - media@ruda-sl.pl

Wydział Zamówień Publicznych - zamowienia@ruda-sl.pl

Wydział Administracyjny - um_adm@ruda-sl.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury - architektura@ruda-sl.pl

Wydział Spraw Lokalowych - um_lok@ruda-sl.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - nieruchomosci@ruda-sl.pl

Biuro Geodety Miasta - geodezja@ruda-sl.pl

Wydział Inwestycji - inwestycje@ruda-sl.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa - wosig@ruda-sl.pl

Wydział Dróg i Mostów - drogi@ruda-sl.pl

Wydział Komunikacji - komunikacja@ruda-sl.pl

Wydział Kultury i Kultury Fizycznej - um_rk@ruda-sl.pl

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - zdrowie@ruda-sl.pl

Wydział Budżetu Miasta - budzet@ruda-sl.pl

Wydział Spraw Obywatelskich - sekretariatwso@ruda-sl.pl

Urząd Stanu Cywilnego - usc@ruda-sl.pl

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - mrk@ruda-sl.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego - wzk@ruda-sl.pl

Straż Miejska - straz@ruda-sl.pl

Miejski Konserwator Zabytków - zabytki@ruda-sl.pl

Wydział Audytu i Kontroli - um_waikw@ruda-sl.pl

Wydział Nadzoru Właścicielskiego - um_nadzor@ruda-sl.pl

Wydział Oświaty - oswiata@ruda-sl.pl

Wydział Rozwoju Miasta - fundusze@ruda-sl.pl

Wydział Informatyki - informat@ruda-sl.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej - wgk@ruda-sl.pl 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Urząd Miasta Ruda Śląska

pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

tel. 322 449 000 do 10,

fax. 322 487 348

fax. 322 487 171

e-mail: um_ko@ruda-sl.pl

adres skrytki na ePUAP:   /umrudasl/pisma

 

Godziny załatwiania spraw przez strony w Urzędzie Miasta Ruda Śląska:

poniedziałek  8:00 - 16:00
wtorek           8:00 - 16:00
środa             8:00 - 16:00
czwartek      10:00 - 18:00
piątek             8:00 - 14:00

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwane dalej w skrócie „RODO” (dotępne tutaj).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami RODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska:

I. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Grażynę Jandułę-Jondę. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl,
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Miasta Ruda Śląska, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących Miastu Ruda Śląska uprawnień, bądź spełnienia przez Miasto Ruda Śląska obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
 • ustawowym,
 • wynikającym z umowy lub
 • warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

.............................................................................................................................

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Podstawa prawna: art 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125), zwanego dalej w skrócie "DODO".

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 6 lutego 2019 roku przepisami DODO, przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej:

I. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 61, 41-709 Ruda Śląska.

II. Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Pawła Ganczarka

Z inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: straz@rudaslaska.pl,
 2. telefonicznie pod numerem 323 423 060,
 3. pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Straż Miejska zgodnie z art.10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.),w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

 1. w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 2. z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

 1. do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu oraz informacje dotyczące procedury składania skargi znajdują pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Adres pocztowy Prezesa Urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.