Rozgraniczenie nieruchomości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

do wydania postanowienia:

-  wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,

-  mapa ewidencyjna z zaznaczonymi granicami nieruchomości, pomiędzy którymi winno być przeprowadzone rozgraniczenie,

 

do wydania decyzji:

-  wniosek j.w. wraz z potwierdzeniem przez Biuro Geodety Miasta - Referat Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego poprawności wykonanych przez geodetę uprawnionego czynności technicznych i prawnych rozgraniczenia,

-  kserokopia protokołu granicznego.

 

Opłaty

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji, wnoszona w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok.13) lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

 

Termin załatwienia

Wydanie postanowienia lub decyzji - do 14 dni.

 

Uwagi

-  Prezydent Miasta wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,

-  po przyjęciu do Biura Geodety Miasta - Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego operatu z rozgraniczenia nieruchomości sporządzonego przez geodetę uprawnionego, Prezydent Miasta wydaje decyzję orzekającą o rozgraniczeniu nieruchomości.

 

Tryb odwoławczy

-  na postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia,

-  decyzja jest ostateczna w toku instancji - strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy sądowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. (Dz.U.2017 poz.2101 tj. z dn.14.11.2017)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dn. 14.04.1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (tj. Dz.U. Nr 45 z 1999r. poz.453)

Ustawa z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017 poz.1257)

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 5281

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozgraniczenie nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:01.07.2004 20:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Bania
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Liliana Moskała-Zydra
Data aktualizacji:02.07.2018 17:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 349