Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.03.2011 13:22 PR.0007.52.2011 Uchwała Nr PR.0007.52.2011 w sprawie umocowania do występowania w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
10.03.2011 13:21 PR.0007.50.2011 Uchwała Nr PR.0007.51.2011 w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
10.03.2011 13:19 PR.0007.50.2011 Uchwała Nr PR.0007.50.2011 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
10.03.2011 13:17 PR.0007.49.2011 Uchwała Nr PR.0007.49.2011 zmieniająca uchwałę nr 552/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Kaufhaus
10.03.2011 13:07 PR.0007.48.2011 Uchwała Nr PR.0007.48.2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej
10.03.2011 12:47 PR.0007.47.2011 Uchwała Nr PR.0007.47.2011 w sprawie skargi złożonej przez Panią W.K.* - Prezesa Zarządu Ośrodka Pielęgniarstwa "Pomoc w zdrowiu i w chorobie" Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
10.03.2011 12:37 PR.0007.46.2011 Uchwała Nr PR.0007.46.2011 zmieniająca Uchwałę Nr 34/III/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16.12.2010 roku
10.03.2011 12:35 PR.0007.45.2011 Uchwała Nr PR.0007.45.2011 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
10.03.2011 12:11 PR.0007.44.2011 Uchwała Nr PR.0007.44.2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
10.03.2011 12:07 PR.0007.43.2011 Uchwała Nr PR.0007.43.2011 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej
10.03.2011 12:02 PR.0007.42.2011 Uchwała Nr PR.0007.42.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1126/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010 r.
10.03.2011 12:00 PR.0007.41.2011 Uchwała Nr PR.0007.41.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
10.03.2011 11:57 PR.0007.40.2011 Uchwała Nr PR.0007.40.2011 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Edmunda Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
10.03.2011 11:54 PR.0007.39.2011 Uchwała Nr PR.0007.39.2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie
10.03.2011 11:50 PR.0007.38.2011 Uchwała Nr PR.0007.38.2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
10.03.2011 11:48 PR.0007.37.2011 Uchwała Nr PR.0007.37.2011 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej - Bykowinie
10.03.2011 11:46 PR.0007.36.2011 Uchwała Nr PR.0007.36.2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska
10.03.2011 11:36 PR.0007.35.2011 Uchwała Nr PR.0007.35.2011 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ruda Śląska
10.03.2011 11:18 PR.0007.34.2011 Uchwała Nr PR.0007.34.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.3.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045
10.03.2011 11:12 PR.0007.33.2011 Uchwała nr PR.0007.33.2011 zmianiająca uchwałę Nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
10.03.2011 10:49 PR.0007.32.2011 Uchwała Nr PR.0007.32.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r.
10.03.2011 10:44 PR.0007.31.2011 Uchwała Nr PR.0007.31.2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2011 roku
10.03.2011 10:38 PR.0007.30.2011 Uchwała Nr PR.0007.30.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
10.03.2011 10:35 PR.0007.29.2011 Uchwała Nr PR.0007.29.2011 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
10.03.2011 10:28 PR.0007.28.2011 Uchwała Nr PR.0007.28.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.