Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2014 13:05 Uchwała nr PR.0007.157.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
04.09.2014 13:00 Uchwała nr PR.0007.156.2014 w sprawie odwołania radnego Jarosława Kani z funkcji Przewodniczącego Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa Rady Miasta Ruda Śląska
04.09.2014 12:59 Uchwała nr PR.0007.155.2014 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”
04.09.2014 12:58 Uchwała nr PR.0007.154.2014 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”
04.09.2014 12:56 Uchwała nr PR.0007.153.2014 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
04.09.2014 12:53 Uchwała nr PR.0007.152.2014 zmieniająca uchwałę NR PR.0007.126.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.06.2014r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach ...
04.09.2014 12:47 Uchwała nr PR.0007.151.2014 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
04.09.2014 12:45 Uchwała nr PR.0007.150.2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru ...
04.09.2014 12:42 Uchwała nr PR.0007.149.2014 w sprawie wskazania kierunku działania Prezydentowi Miasta oraz wyrażenia woli przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie ...
04.09.2014 12:40 Uchwała nr PR.0007.148.2014 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ...
04.09.2014 12:38 Uchwała nr PR.0007.147.2014 zmieniająca uchwałę nr PR.0007.227.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb ...
04.09.2014 12:35 Uchwała nr PR.0007.146.2014 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 11 Specjalnej w Rudzie Śląskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
04.09.2014 12:34 Uchwała nr PR.0007.145.2014 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 15 Specjalnemu w Rudzie Śląskiej wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej
04.09.2014 12:32 Uchwała nr PR.0007.144.2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
04.09.2014 12:28 Uchwała nr PR.0007.143.2014 w sprawie odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Szpaków 33
04.09.2014 12:19 Uchwała nr PR.0007.142.2014 zmieniająca Uchwałę Nr PR.0007.128.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr PR. 0007.291.2011 Rady Miasta Ruda Śląska ...
04.09.2014 12:17 Uchwała nr PR.0007.141.2014 w sprawie zmiany uchwały nr PR.007.36.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ...
04.09.2014 12:15 Uchwała nr PR.0007.140.2014 w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Miasta Ruda Śląska zadania własnego gminy z zakresu kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych, rowów przydrożnych ...p
04.09.2014 12:08 Uchwała nr PR.0007.139.20146.7. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na obszarze miasta Ruda Śląska
04.09.2014 12:05 Uchwała nr PR.0007.138.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Miejskie przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .
04.09.2014 11:59 Uchwała nr PR.0007.137.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
04.09.2014 11:56 PR.0007.136.2014 Uchwała nr PR.0007.136.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 – 2044
04.09.2014 11:55 Uchwała nr PR.0007.135.2014 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.235.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
04.09.2014 11:47 Uchwała nr PR.0007.134.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami oraz zadaniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
04.09.2014 10:24 Uchwała nr PR.0007.133.2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014