Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2015 16:47 PR.0007.113.2015 uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.108.2015 z dnia 21 maja 2015 r.
25.06.2015 16:46 PR.0007.114.2015 uchwała w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
25.06.2015 16:43 PR.0007.115.2015 uchwała w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
25.06.2015 16:41 PR.0007.116.2015 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
25.06.2015 16:37 PR.0007.117.2015 uchwała w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
25.06.2015 16:34 PR.0007.118.2015 uchwała w sprawie likwidacji II Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
25.06.2015 16:32 PR.0007.119.2015 uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska
25.06.2015 16:30 PR.0007.120.2015 uchwała w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Orzegowskiej 25 w Rudzie Śląskiej dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
25.06.2015 16:27 PR.0007.121.2015 uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 z siedzibą przy ul. Glinianej 2 w Rudzie Śląskiej dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
25.06.2015 16:25 PR.0007.122.2015 uchwała w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera w Rudzie Śląskiej - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
25.06.2015 16:23 PR.0007.123.2015 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Kazimierza Brodzińskiego
25.06.2015 16:21 PR.0007.124.2015 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Piotra Skargi
25.06.2015 16:18 PR.0007.125.2015 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulic Zabrzańskiej i Słowiańskiej
25.06.2015 16:16 PR.0007.126.2015 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
25.06.2015 16:13 PR.0007.127.2015 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta Ruda Śląska
25.06.2015 15:38 PR.0007.128.2015 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw ...
25.06.2015 15:31 PR.0007.129.2015 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Krańcowej 5
25.06.2015 15:29 PR.0007.130.2015 uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2014
25.06.2015 15:27 PR.0007.131.2015 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
25.06.2015 15:24 PR.0007.132.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.237.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015
25.06.2015 15:16 PR.0007.133.2015 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029
25.06.2015 15:08 PR.0007.134.2015 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nowych udziałów do spółki pod firmą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
25.06.2015 15:01 PR.0007.135.2015 uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej i Sądu Rejonowego w Zabrzu