Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2015 09:48 PR.0007.157.2015 w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska
10.09.2015 09:38 PR.0007.156.2015 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi xxxxx na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 w Rudzie Śląskiej
10.09.2015 09:33 PR.0007.155.2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda śląska
10.09.2015 09:29 PR.0007.154.2015 w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Ruda Śląska w ramach naboru w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
10.09.2015 09:24 PR.0007.153.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Wiktora Bujoczka
10.09.2015 09:17 PR.0007.152.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Sportowców
10.09.2015 09:11 PR.0007.151.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Sosinki
10.09.2015 09:09 PR.0007.150.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego przy ul.Pokoju 13, w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu
10.09.2015 09:07 PR.0007.149.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod parking ogólnodostępny położony w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Długiej
10.09.2015 09:05 PR.0007.148.2015 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.26.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska
10.09.2015 08:59 PR.0007.147.2015 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska”
10.09.2015 08:57 PR.0007.146.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla „Huty Pokój” S.A. na okres od dnia 7 listopada 2015 r. do dnia 6 listopada 2016 r.
10.09.2015 08:54 PR.0007.145.2015 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
10.09.2015 08:50 PR.0007.144.2015 w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej w jednostkę budżetową Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Rudzie Śląskiej i nadania statutu w oparciu o uchwałę nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020
10.09.2015 08:49 PR.0007.143.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.44.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
10.09.2015 08:47 PR.0007.142.2015 w sprawie zmiany uchwały nr PR.007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska
10.09.2015 08:45 PR.0007.141.2015 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do osi Priorytetowej XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
10.09.2015 08:41 PR.0007.140.2015 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.21.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2015
10.09.2015 08:33 PR.0007.139.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.11.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.113.2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.