Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2004 11:14 540/XXXI/04 uchwała nr 540/XXXI/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 909/L/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.05.2002 r. w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w MTBS...
30.09.2004 11:09 541/XXXI/04 uchwała nr 541/XXXI/2004 w sprawie uchylenia uchwały nr 247/XI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.06.2003 r. w sprawie zwiększenia udziałów Miasta Ruda Śląska w RTBS ...
30.09.2004 10:53 542XXXI//04 uchwała nr 542/XXXI/2004 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników amatorów ...
30.09.2004 10:48 543/XXXI/04 uchwała nr 543/XXXI/2004 w sprawie nadania sztandaru Gimnazjum nr 3 - dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.
30.09.2004 10:46 544/XXXI/04 uchwała nr 544/XXXI/2004 w sprawie utworzenia środków specjalnych i określenia celów ich przeznaczenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego.
30.09.2004 10:44 545/XXXI/04 uchwała nr 545/XXXI/2004 w sprawie likwidacji "wygaszanych" i przekształconych w wyniku reformy ustroju szkolnego szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Ruda Śl.
30.09.2004 10:41 546/XXXI/04 uchwała nr 546/XXXI/2004 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie Miasta Ruda Śląska.
30.09.2004 10:39 547/XXXI/04 uchwałą nr 547/XXXI/2004 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulic na terenie Miasta Ruda Śląska.
30.09.2004 10:36 548/XXXI/04 uchwała nr 548/XXXI/2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Ruda Śląska - Halemba (Kłodnicka)
30.09.2004 10:34 549/XXXI/04 uchwała nr 549/XXXI/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul.Gierałtowskiego 29.
30.09.2004 10:32 550/XXXI/04 uchwała nr 550/XXXI/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu SPZOZ Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Ślaskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2.
30.09.2004 10:30 551/XXXI/04 uchwała nr 551/XXXI/2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji SPZOZ - Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrzu, u. Zamkowa 4.
30.09.2004 10:28 552/XXXI/04 uchwała nr 552/XXXI/2004 w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta za 2004 r. SPZOZ ...
30.09.2004 10:23 553/XXXI/04 uchwała nr 553/XXXI/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 431/XXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dn. 25.03.2004 r. w sprawie przeznaczania środków PFRON na realizację zadań...
30.09.2004 10:15 554/XXXI/04 uchwała nr 554/XXXI/2004 w sprawie określenia oraganizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczenia w mieszkaniach chronionych osób starszych.
30.09.2004 10:11 555/XXXI/04 uchwała nr 555/XXXI/2004 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych dla osób opuszczających roddzinę zastępczą...
30.09.2004 10:06 556/XXXI/04 uchwała nr 556/XXXI/2004 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
30.09.2004 10:04 557/XXXI/04 uchwała nr 557/XXXI/2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
30.09.2004 10:01 558/XXXI/04 uchwała nr 558/XXXI/2004 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
30.09.2004 10:01 558/XXXI/04 uchwała nr 558/XXXI/2004 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
30.09.2004 10:00 559/XXXI/04 uchwała nr 559/XXXI/2004 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004
30.09.2004 09:58 560/XXXI/04 uchwała nr 560/XXXI/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 419/XXII/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dn. 25.03.2004 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
30.09.2004 09:55 561/XXXI/04 uchwała nr 561/XXXI/2004 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
30.09.2004 09:52 562/XXXI/04 uchwała nr 562/XXXI/2004 w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.
30.09.2004 09:51 563/XXXI/04 uchwała nr 563/XXXI/2004 w sprawie zmiany uchwały nr 394/XVIII/03 Rady Miejskiej w Rudzie Śl. z dn. 30.12.2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śl. z Organizacjami Pozarz
30.09.2004 09:46 564/XXXI/04 uchwała nr 564/XXXI/2004 w sprawie przyjęcia "Programu pomocowego dot. udzielania pomocy stanowiącej rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu realizacji zadań publicznych" na rok 2004.
30.09.2004 09:43 565/XXXI/04 uchwała nr 565/XXXI/2004 w sprawie uznania za bezzasadą skargę * zawierającej zarzuty pod adresem Prezydenta Miasta Ruda Śląska związane z usytuowaniem przystanku autobusowego na terenie jej po
30.09.2004 09:39 566/XXXI/04 uchwała nr 566/XXXI/2004 w sprawie uznania za bezzasadą skargę * na działalność Dyrektora MOPS w Rudzie Śl.
30.09.2004 09:36 567/XXXI/04 uchwała nr 567/XXXI/2004 w sprawie skargi * na działalność kierownika Poradni Okulistycznej SPZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul.Lipa 2
30.09.2004 09:30 568/XXXI/04 uchwała nr 568/XXXI/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7.
30.09.2004 09:26 569/XXXI/04 uchwała nr 569/XXXI/2004 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
30.09.2004 09:23 570/XXXI/04 uchwała nr 570/XXXI/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śl. z siedzibą przy ul.Solodarności 12
30.09.2004 09:19 571/XXXI/04 uchwała nr 571/XXXI/2004 w sprawie przyjęcia rezolucji dot. planowanego połączenia KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej i KWK "Wujek" w Katowicach